Adana Hacamat Seminer Fiyatları ve Sertifikası bilgisi için HACAMAT Akademisi: 0532 456 2066

Bende Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat Sertifikası Alabilir miyim DİYE ARANAN telefonlarımızda yasal bütün detaylar GETAT meraklılarına en ince detaylarına kadar anlatılmakta.

Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı hacamat sertifikasını herkes alamaz. Bu sertifikayı sadece TIP fakültesini bitirmiş doktorlar sağlık bakanlığının izni dahilinde eğitim veren kurumlara  GİTTİKLERİ KURS ve EĞİTİM sonrası alabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı onaylı hacamat sertifikasını YASA GEREĞİ Hemşire, Fizyoterapist gibi SAĞLIK meslek dalları HİZMETLİLERİ DE alamaz.

Ancak Sağlık bakanlığı onaylı hacamat sertifikası olan doktorlardan alınan bilgilenme  ve bu seminerlere katılım sonrasında çalıştığı hastahane, tıp merkezleri, sağlık kabinleri ve özel doktor muayenelerinde hacamat tedavisi uygulayan doktor kontrolünde, YANINDA yardımcı sağlıkçı olarak yer alabilirler.Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika sahibi doktorlarımız tarafından Adana da da düzenlenen Hacamat ortak bilgilenme Seminer Fiyatları ve katılım Sertifikası konusunda bilgi almak  için HACAMAT Akademisi’ni arayabilirsiniz: 0532 456 2066

Sağlık Bakanlığı’nın her yıl YASALAR ÇERÇEVESİNDE güncellediği HACAMAT KURS-EĞİTİM FİYATLARI ve program akışı aşağıdaki işleyiş şeklindedir.

HACAMAT Kurs ve eğitimi hakkındaki detaylı bilgileri öğrenin:

1-Hacamat kupa uygulaması kursu eğitim sertifikası

2-Hacamat kupa uygulaması sertifikalı eğitim proğramı standardı..

BİR- Eğitimin adı

Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

İKİ- Eğitimin amacı

Bu eğitim programının amacı, hacamat kupa uygulaması yapacak tabiplere ve kendi alanında olmak üzere diş tabiplerine bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak yeterliklerini kazandırmaktır.

ÜÇ-Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika için ”Eğitimin hukuki dayanağı”

Bu eğitim programının uygulanmasında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.

-1. 663 sayılı KHK,

-2. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan” Sağlık Bakanlığı Sertifikalı

Eğitim Yönetmeliği”,

-3. 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Uygulamaları Yönetmeliği”.

DÖRT- Eğitim ile ilgili tanımlar

BİLİMSEL Hacamat Kupa Uygulaması: Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ile belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır.

HACAMAT Uygulama Merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip veya diş tabibi sorumluluğunda ilgili yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi, tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde eğitim verebilecek merkezdir.

HACAMAT ve diğer TAMAMLAYICI TIP dallarının Uzaktan Eğitimi: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerinin aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir.

HACAMAT ve diğer TAMAMLAYICI TIP dallarının Asenkron Eğitimi: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.

HACAMAT ve diğer TAMAMLAYICI TIP dallarının Eğitimi: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.

BEŞ- Eğitim programının yürütülme usul ve esasları

Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür:

-1. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitimin teorik bölümü yüz yüze ve/veya en fazla %80’i uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir.

-2. Uzaktan eğitimde katılımcıların sunucu tarafından sağlanan alt yapı ile senkron ve asenkron bir şekilde internet üzerinden uygulamalara erişmesi sağlanır.

-3. Katılımcıların eğitim süresince en az 7 (yedi) kupa uygulaması yapmış olmaları gerekmektedir.

-4. Ders içerikleri eğitim programının başında belirtilir, kaynak gösterilir veya ders notları verilir.

-5. Teorik ve uygulamalı dersler günde en çok 8 (sekiz) saati geçmeyecek şekilde yapılır. Bir ders saati 45 (kırk beş) dakikadır.

-6. Bir eğitim döneminde bakanlıkça görevlendirilecek 2 (iki) katılımcı dışında, uzaktan eğitimlerde en fazla 50 (elli), yüz yüze eğitimlerde en fazla 25 (yirmi beş) katılımcı eğitime alınabilir.

-7. Bakanlıkça görevlendirilecek katılımcı devlet hizmet yükümlülüğü bulunmayan, çalıştığı kurumda vereceği hizmet gereği bu programda alacağı eğitim önem arz eden tabip veya diş tabibi olacaktır.

Bu katılımcılardan eğitim ücreti alınmayacaktır. Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar.

-8. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunluluğu Hukuken geçerli mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %10′ una (yüzde on) katılmayan katılımcılar eğitime katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal mazereti nedeniyle en fazla % 10 (yüzde on) devamsızlık yapabilirler.

-9.HACAMAT KURS Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:

A-Sözlü anlatım
B-Küçük grup tartışması
C-Uygulamaları göstererek yaptırma
D-Katılımlı bilimsel etkinlik
E-Soru-cevap
F-Video ile öğretim
G-Klinik uygulama (Vaka inceleme çalışmaları)
-10.HACAMAT Uygulamalı eğitimi, uygulama merkezlerinde veya ünitelerinde münferit veya küçük gruplar halinde,vaka başında gerçekleştirilen kupa uygulamalarında sırasıyla; izleme, gözlem altında yapma ve
bağımsız olarak kendi başına yapma aşamalarından oluşuyor.

ALTI- Katılımcılar ve nitelikleri

Bu eğitim programına tabipler ve kendi alanlarında olmak üzere diş tabipleri katılabilirler.

YEDİ- Eğitim müfredatı

YEDİYE/1- Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular

BİLİMSEL HACAMAT Eğitim programının içeriğinde yer alan konular ve öğrenim hedefleri ile her bir konuya ayrılan süreler aşağıdaki Tablo i ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

HACAMAT SERTİFİKASI ALABİLMEK Kimler İçin Mümkün ?..
HACAMAT KURSU ve EĞİTİMLERİNE ücretleri karşılığında SERTİFİKA almak ve bu alanda hizmet vermek isteyen Tıp Doktoru ve Diş Hekimleri katılabilmektedir.

Dolayısıyla Hacamat tedavisi ve kupa terapisi ile ilgili yasa gereği ve yönetmeliklerce eğitime katılıp
sertifika sahibi bu eğitime yetkin olmuş tıp doktoru ve diş hekimleri de HACAMAT TEDAVİSİNİ uygulayabilme yanında bilimsel hacamat kursları,hacamat semineri ve eğitimleri verebiliyor…

Tıp Doktoru ve Diş Hekimlerinin Sağlık Bakanlığı onaylı HACAMAT sertifikası alabilmek için en kısa süreli eğitimi olan ve 40 saat süren BİLİMSEL HACAMAT-kupa terapisi kurslarını tercih ettiği görülürken; tamamlayıcı tıbbın en uzun süren eğitim ise 1000 saatle osteopati’nin kursu olarak görüldüğü ifade edilmekte.

Hacamat kursu eğitim Ücreti veya fiyatı karşılığı verilen derslerin fiyatlandırması ise; alınan kursun-eğitimin türü, süresi ve kullanılan malzemeye göre değişiklik gösteriyor..

KURSA katılan katılımcı tıp doktoru ve diş tabibi kursiyerler bu eğitimin sonunda hacamat hakkında bilinmesi gereken tüm teorik ve pratik bilgilerin de sahibi olmuş oluyorlar.

Hacamat ve sülük Kursuna katılan tıp doktoru ve diş tabibi kursiyerler; Hacamat tedavisi uygulama şekillerini 40 saatlik ders programı içinde öğrenirken, Hangi hastalıklarda uygulanacağını, Hacamatın genel faydalarını,HACAMATIN Hangi hastalıklarda ve kişilerde uygulanamayacağını, Bilimsel Hacamattan önce ve sonra yapılması gerekenlerin bilgileri, BİLİMSEL HACAMATIN genel manadaki faydalarını,HACAMATın ne zaman ve kimlere yapılabileceği konusunda TÜM BİLGİLERİ teorik ve sonrasında da uygulamalı pratiğini öğrenmiş olur.

BİLİMSEL HACAMAT Kursuna katılan tıp doktoru ve diş tabibi kursiyerler; Hacamat hakkında bilinmesi gerekenleri,hacamat uygulanması ve teorik bilgilerini açık ve net bir şekilde öğrenme imkanı elde etmiş olurlar.

Böyle olunca HACAMAT UYGULAMASININ hangi araç ve metotla olursa olsun kan aldırma ile ilgili tedavileri ve uygulamalarının sadece bir hekimin muayenesi ve tavsiyesi ile yapılmış olması gerektiği bir kez daha ortaya konuluyor.
Hacamat tedavisini uygulamak ise;talep sahibini hekim tarafından uygun görüldükten sonra bilimsel tıbbi hacamat yapılacak bölgelerini sterilizasyonu ile başlar..HACAMAT yapılma işlemi ise; özel vakumlu kupalar ile kan alma yöntemi olan damardan kan aldırma yönteminden tamamen farklı bir uygulamadır.

Hacamat tedavisi ise, uygulanacağı bölgelerin özelliği nedeniyle klasik, damardan kan aldırma yönteminden farklı etkiler gösterir. Hacamatın yapıldığı bölgelerde bulunan akupunktur noktalarının da ciddi bir şekilde uyarılması sonucu hacamat tedavisinin farklı etkilerinin de ortaya çıktığı uzman uygulayıcılarca ifade edilmekte. Hangi araç ve metotla olursa olsun kan aldırma ile ilgili uygulamalar mutlaka bir hekimin muayenesi ve tavsiyesi ile yapılmalıdır.

HACAMAT TEDAVİSİ uygun görüldükten sonra tedaviyi uygulayacak hekim tarafından, tıbbi hacamat UYGULAMA yapılacak bölgenin sterilizasyonu sağlanır.Daha sonra bu amaçlı cam kupalar istenilen bölgelere vakumlanarak kapatılır.
Doktor tarafından kısa bir süre HACAMAT TEDAVİSİ amaçlı vakumlama işlemi yapılacak yere kısa bir vakkumlama yapıldıktan sonra; alanı belirginleşen bölge bisturi ucu veya bir lansetle kanın çıkabileceği şekilde çizilir.Daha sonra aynı kupalar buraya tekrar vakumlanarak kapatılır. BU İŞLEM İLE BERABER bundan sonra kupaların içine kan dolmaya başlayacaktır.

HACAMAT işleminin devamında uygulayıcı hekimin uygun gördüğü ölçüde kan alma işlemi yapılır.

Ve Sülük Eğitimi

Sülükler hakkında bilinecek genel bilgi
1-Tedavinin tarihçe bilgileri
2-Tıbbı sülüğün biyolojisi
3-Sülüğün tükürük biyokimyası
4-Sülük tedavisinde insan üzerindeki etkileri
5-Tedavi sonrası değerlendirme
6-Sülük uygulama ve tedavi metotları
7-Dahili hastalıkların sülükle tedavisi
8-Kadın hastalıklarında yapılan sülük tedavileri
9-Sülük tedavisinin yan etkileri
10-Uygulamada gerekli ekipmanlar
11-Sülük tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar
12-Sülük tedavisinin uygulamalı gösterilmesi
13-Hangi hastalıklarda faydalı olduğu bilgisi

Hacamat tedavi uygulanmasında olduğu gibi sülük tedavisi ve yapılma metotları hakkında bilinmesi gerekli bütün bilgiler açık bir şekilde kişiye anlatılmalıdır. Tüm bu bilgiler sadece bir ÖN FİKİR AMAÇLIDIR…